กองกฎหมาย
Responsive image

เปิดเผยรายงานวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากกฎหมายและสรุปผลการรับฟังความคิดเห็น ต่อร่างพระราชบัญญัติโรคติดต่อ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

    กองกฎหมาย กรมควบคุมโรค ได้ดำเนินการจัดทำร่างพระราชบัญญัติโรคติดต่อ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  และได้ดำเนินการจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้อง การวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากกฎหมายอย่างรอบด้านและเป็นระบบ และนำมาประกอบการพิจารณาในกระบวนการตรากฎหมายทุกขั้นตอนตามพระราชบัญญัติหลักเกณฑ์การจัดทำร่างกฎหมายและการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย พ.ศ. 2562 เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว ในการนี้ กองกฎหมายจึงดำเนินการเผยแพร่รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากกฎหมายและสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นต่อร่างดังกล่าวแก่ประชาชน 

 


อ่านเพิ่มเติม 

► รายงานวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากกฎหมาย ร่างพระราชบัญญัติโรคติดต่อ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... คลิกที่นี่


ข่าวสารอื่นๆ