กองโรคไม่ติดต่อ
Responsive image

จำนวนและอัตราตายด้วย 5 โรคไม่ติดต่อ (ปี 2560 - 2564)

จำนวนและอัตราตายด้วย 5 โรคไม่ติดต่อ (NCD) ปี 2560 - 2564 
(เบาหวาน, ความดันโลหิตสูง, หัวใจขาดเลือด, หลอดเลือดสมอง, ทางเดินหายใจอุดกั้นเรื้อรัง)
ต่อประชากรแสนคน จำแนกรายจังหวัด เขตสุขภาพ และภาพรวมประเทศ (รวมกรุงเทพมหานคร)

Link สำรอง >>> https://drive.google.com/drive/folders/1XXuaDshmqX0AwcPeI6A77a6G1oLCHRTW?usp=sharing

ดาวน์โหลดเอกสาร
พยากรณ์โรคและภัยสุขภาพอื่นๆ