กองโรคไม่ติดต่อ
Responsive image
วิสัยทัศน์

"ประชาชนได้รับการป้องกันควบคุมโรคไม่ติดต่อและการบาดเจ็บ ระดับมาตรฐานสากล ภายในปี 2579"