กองโรคไม่ติดต่อ
Responsive image

คู่มือ E-learning หลักสูตรการเพิ่มสมรรถนะการจัดการโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง (ระดับกลาง II)

คู่มือ E-learning
“หลักสูตรการเพิ่มสมรรถนะการจัดการโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง (ระดับกลาง II)”

คู่มือเล่มนี้เป็นการรวบรวมข้อมูลในภาพรวมของหลักสูตรฯ ระดับกลาง II
เพื่อเป็นแนวทางสำหรับผู้เข้าอบรมในรูปแบบออนไลน์
หลักสูตรฯ ได้ผ่านการตรวจประเมินและรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ เพื่อการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ 
กรมควบคุมโรค ณ วันที่ 22 พฤษภาคม 2566

ดาวน์โหลดเอกสาร
วารสารออนไลน์อื่นๆ