กองโรคไม่ติดต่อ
Responsive image

ทำเนียบองค์กรคุณธรรมและบุคคลต้นแบบด้านคุณธรรม จริยธรรม กองโรคไม่ติดต่อ

องค์กรคุณธรรม

ปีงบประมาณ 2565

    - กองโรคไม่ติดต่อ ได้รับรางวัล องค์กรคุณธรรม

ปีงบประมาณ 2566

    - กองโรคไม่ติดต่อ ได้รับรางวัล องค์กรคุณธรรมต้นแบบ

    - กองโรคไม่ติดต่อ ได้รับมอบเกียรติบัตรจากคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ "ระดับ องค์กรคุณธรรมต้นแบบ" 

    - กองโรคไม่ติดต่อ รับรางวัล "องค์กรคนดี" 2567 ภายใต้โครงการหอเกียรติยศ วุฒิสภา 

ปีงบประมาณ 2567

    - กองโรคไม่ติดต่อ ได้รับรางวัล องค์กรคุณธรรมต้นแบบ

 

บุคคลต้นแบบ

ปีงบประมาณ 2565

   - บุคคลต้นแบบด้านคุณธรรม จริยธรรม ประเภทข้าราชการและพนักงานราชการ

   - การประเมินบุคคลต้นแบบด้านคุณธรรมจริยธรรม กองโรคไม่ติดต่อ ประจำปี 2565

ปีงบประมาณ 2566

   - บุคคลต้นแบบด้านคุณธรรม จริยธรรม ประเภทข้าราชการและพนักงานราชการ

   - การประเมินบุคคลต้นแบบด้านคุณธรรมจริยธรรม กองโรคไม่ติดต่อ ประจำปี 2566

ปีงบประมาณ 2567

   - บุคคลต้นแบบด้านคุณธรรม จริยธรรม ประเภทข้าราชการและพนักงานราชการ


ข่าวสารอื่นๆ