กองโรคไม่ติดต่อ
Responsive image
โครงสร้างองค์กร
ผู้อำนวยการ
นายแพทย์กฤษฎา หาญบรรเจิด

0 2590 3893

ผู้อำนวยการกองโรคไม่ติดต่อ

รองผู้อำนวยการ
แพทย์หญิงจุรีพร คงประเสริฐ

0 2590 3985

รองผู้อำนวยการ

นายแพทย์ชูฤทธิ์ เต็งไตรสรณ์

0 2590 3977

รองผู้อำนวยการ

ดร.ทพญ.ศิริวรรณ พิทยรังสฤษฎ์

0 2 590 3869

รองผู้อำนวยการ

ผู้ช่วยผู้อำนวยการ
นายแพทย์อรรถเกียรติ กาญจนพิบูลวงศ์

02 590 3892

ผู้ช่วยผู้อำนวยการ

กลุ่มบริหารทั่วไป
นางสาวศศภัสส์ ศศภัสส์ โกมล

02 590 3893

หัวหน้ากลุ่มบริหารทั่วไป

งานการเงินและบัญชี
นางสาวพัชชวีร์ ธัญญ์เลิศสิริ

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

นางสาวกมลทิพย์ ช่วยเยียวยา

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

ว่าที่ รต.หญิงนาราชา ภูริรัตนาพร

นักวิชาการเงินและบัญชี

นางสาวกนกวรรณ ประจำญาติ

นักวิชาการเงินและบัญชี

นางสาวพัชมณฑ์ อริยพัฒนโสภณ

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

นางสาวกานต์พิชชา จำนงสิน

เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์

งานพัสดุ
นางนภัสวรรณ มาตลอย

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

นางสาวช่อเพชร ทัดนุ่ม

เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน

นางสาวรุจิกร เงาศิริ

นักวิชาการพัสดุ

นางสาวกัญญภัทร์ ฤกษ์กำยี

นักวิชาการพัสดุ

นางสาววิลัยรัตน์ บุญเมือง

นักจัดการงานทั่วไป

นางสุรีญา ร่านแผ้ว

เจ้าพนักงานพัสดุ

งานการเจ้าหน้าที่
นางสาวศศิร์ธา โพธิ์จันทร์

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

นางวิภาวรรณ ประเสริฐจุมพล

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

นางสาวชนิดาภา พรหมชาติ

นักจัดการงานทั่วไป

นางสาวนรินทร์ธรา จิรเลิศสินธุ์

นักทรัพยากรบุคคล

งานธุรการ
นางสาวสุกัญญา วรดี

นักจัดการงานทั่วไป

นางสาวมินท์ฐิตา อริยะวรารมย์

พนักงานธุรการ

นางสาวญาณิศา พัฒนกิจวิวัฒน์

พนักงานธุรการ

นายนิพล ฉ่ำแสง

พนักงานขับรถยนต์

นายทองหล่อ คำสวัสดิ์

พนักงานขับรถยนต์

กลุ่มยุทธศาสตร์ แผนและประเมินผล
นางสาวกุลพิมน เจริญดี

02 590 3887

หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์ แผนและประเมินผล

นางสาวณัฐกฤตา บริบูรณ์

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

นางนันท์นภัส ภูมิถาวร

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

นางสาวปรารถนา สุขเกษม

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

นางสาววศินี ไทพาณิชย์

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

นางสาวณัฐธิดา ช่วยเมือง

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

นางสาวจีรพรรณ์ จันทร์วิเชียร

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

นางสาวสุพิน รุ่งเรือง

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

นายณัฐพล พงษ์วิเศษ

นักวิชาการสาธารณสุข

นางสาวจงกิจ หวังพงษ์

เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์

กลุ่มพัฒนาองค์กร
นางนิตยา พันธุเวทย์

02 590 3870

หัวหน้ากลุ่มพัฒนาองค์กร

นางสาวปิยนุช จันทร์อักษร

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

นางสาวชนิดดา ตรีวุฒิ

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

นางสาวทิพวรรณ พรหมทับทิม

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

นางสาวเพ็ญพักตร์ เยี่ยมโกศรี

นักวิชาการสาธาณสุข

นางสาวเบญชญาพัชช์ อนันท์ธณานินท์

ผู้ช่วยด้านวิชาการโครงการ

กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ และระบาดวิทยา
นายแพทย์อรรถเกียรติ กาญจนพิบูลวงศ์

02 590 3892

หัวหน้ากลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ และระบาดวิทยา

นางสาวเบญจมาศ วังนุราช

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

นางสาวสุธิดา แก้วทา

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

นายภานุวัฒน์ คำวังสง่า

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

นายทัชชา ม่านตา

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

นางสาวปิยวรรณ โสตะ

นักวิชาการสาธาณสุข

นายยศวัต ศรีโกมล

นักเทคโนโลยีสารสนเทศ

นางสาวสุรัสวดี รุนจำรัส

นักวิชาการคอมพิวเตอร์

นายณรงค์รัตน นกสี

เจ้าพนักงานคอมพิวเตอร์

นายวสันต์ ทองโม้

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

กลุ่มพัฒนานโยบายระดับประชากร
นางสาวกมลทิพย์ วิจิตรสุนทรกุล

02 590 3888

หัวหน้ากลุ่มพัฒนานโยบายระดับประชากร

นางสาวสุธาทิพย์ ภัทรกุลวณิชย์

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

นายกัณฑพล ทับหุ่น

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

นางสาวศศิธร บุรีชัย

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

นางสาวอัฐสิมา มาศโอสถ

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

นางสาวณัฐรัตน์ ศรีกรุงพลี

นักวิชาการสาธาณสุข

นางสาวรัตนาภรณ์ จันตะนี

นักวิชาการสาธารณสุข

นางสาวกมลวรรณ ใจงาม

นักวิชาการเผยแพร่

นางสาวนิศารัตน์ สรรค์พงษ์

นักวิชาการเผยแพร่

กลุ่มพัฒนาความร่วมมือระหว่างประเทศ
ดร.ทพญ.ศิริวรรณ พิทยรังสฤษฎ์

02 590 3869

หัวหน้ากลุ่มพัฒนาความร่วมมือระหว่างประเทศ

นางสาวธาริณี พังจุนันท์

รักษาการแทนหัวหน้ากลุ่ม

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

นางสาวนูรุลฮูดา เบ็ญซอและ

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

นายยืนยง คำมูลตา

นักวิชาการสาธาณสุข

นางสาวตวงพร อินทจักร

เจ้าหน้าที่โครงการ

นายสุภชัย กิ่งแก้ว

เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี

นางสาวธนัชญา เภรีกุล

เจ้าหน้าที่บริหารโครงการ

นางสาวชนา สิงหาศิลป์

นักสื่อสารปรับเปลี่ยนพฤติกรรม

นางสาวนัตยา ตั้งศิริกุล

ผู้ช่วยนักวิจัยบางเวลา โครงการ NCD Fellowship

กลุ่มพัฒนาคุณภาพบริการ
นางสาวณัฐธิวรรณ พันธ์มุง

02 590 3867

หัวหน้ากลุ่มพัฒนาคุณภาพบริการ

นางหทัยชนก เกตุจุนา

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

นางสาวเบญจมาศ นาคราช

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

นางสาวสุภาพร หน่อคำ

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

นางสาวพนิดา เจริญกรุง

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

นางสาวรุ่งนภา ลั่นอรัญ

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

นางสาวขนิษฐา ศรีสวัสดิ์

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

นางสาววรัญญา ตรีเหลา

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

นางสาวจิตรา บุญโพก

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

นางสาวประภัสรา บุญทวี

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

นางสาวขวัญชนก ธีสระ

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

นางสาวศศิภรณ์ สารแสง

นักวิชาการสาธาณสุข