กองโรคไม่ติดต่อ
Responsive image
โครงสร้างองค์กร
ผู้อำนวยการ
นายแพทย์กฤษฎา หาญบรรเจิด

0 2590 3893

ผู้อำนวยการกองโรคไม่ติดต่อ

รองผู้อำนวยการ
นพ.ชูฤทธิ์ เต็งไตรสรณ์

0 2590 3977

รองผู้อำนวยการ

นพ.อรรถเกียรติ กาญจนพิบูลวงศ์

02 590 3892

รองผู้อำนวยการ

นางสาวกุลพิมน เจริญดี

รองผู้อำนวยการ

นางสาวณัฐธิวรรณ พันธ์มุง

รองผู้อำนวยการ

กลุ่มบริหารทั่วไป
นางสาวศศภัสส์ โกมล

02 590 3893

หัวหน้ากลุ่มบริหารทั่วไป

งานการเงินและบัญชี
นางสาวพัชชวีร์ ธัญญ์เลิศสิริ

หัวหน้ากลุ่มงานการเงินและบัญชี

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

นางปราง ปุจฉาการ

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

นางสาวกมลทิพย์ ช่วยเยียวยา

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

ว่าที่ รต.หญิงนาราชา ภูริรัตนาพร

นักวิชาการเงินและบัญชี

นางสาวกนกวรรณ ประจำญาติ

นักวิชาการเงินและบัญชี

นางสาวพัชมณฑ์ อริยพัฒนโสภณ

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

งานพัสดุ
นางสาวรุจิกร เงาศิริ

นักวิชาการพัสดุ

นางสาวกัญญภัทร์ ฤกษ์กำยี

นักวิชาการพัสดุ

นางสาววิลัยรัตน์ บุญเมือง

นักจัดการงานทั่วไป

นางสุรีญา ร่านแผ้ว

เจ้าพนักงานพัสดุ

งานการเจ้าหน้าที่
นางสาวศศิร์ธา โพธิ์จันทร์

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

นายวราวิชญ์ สุยะสา

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

นางสาวชนิดาภา พรหมชาติ

นักจัดการงานทั่วไป

นางสาวนรินทร์ธรา จิรเลิศสินธุ์

นักทรัพยากรบุคคล

งานธุรการ
นางสาวธีราพร วีระพันธ์

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญการ

นางสาวสุกัญญา วรดี

นักจัดการงานทั่วไป

นางสาวกานต์พิชชา จำนงสิน

เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์

นายนิพล ฉ่ำแสง

พนักงานขับรถยนต์

นายทองหล่อ คำสวัสดิ์

พนักงานขับรถยนต์

กลุ่มยุทธศาสตร์ แผนและประเมินผล
นางนิตยา พันธุเวทย์

02 590 3887

หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์ แผนและประเมินผล

นางสาวณัฐกฤตา บริบูรณ์

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

นางนันท์นภัส ภูมิถาวร

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

นางสาวปรารถนา สุขเกษม

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

ว่าที่ รต.อรรถกร บุตรชุมแสง

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

นางสาวณัฐธิดา ช่วยเมือง

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

นางสาวสุพิน รุ่งเรือง

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

นายณัฐพล พงษ์วิเศษ

นักวิชาการสาธารณสุข

นางสาวสุพัตรา ใจเย็น

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

นางสาวจงกิจ หวังพงษ์

เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์

นายธนากร รุ่งสาง

ผู้ประสานงานโครงการ

กลุ่มพัฒนาองค์กร
นางนิตยา พันธุเวทย์

02 590 3870

หัวหน้ากลุ่มพัฒนาองค์กร

นางสาวชนิดดา ตรีวุฒิ

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

นางสาวธนพร มาดี

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

นางสาวทิพวรรณ พรหมทับทิม

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

นางสาวเพ็ญพักตร์ เยี่ยมโกศรี

นักวิชาการสาธาณสุข

นางสาวนัชชา ตันแขมรัตน์

นักทรัพยากรบุคคล

กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ และระบาดวิทยา
นพ.อรรถเกียรติ กาญจนพิบูลวงศ์

02 590 3892

หัวหน้ากลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ และระบาดวิทยา

พญ.ธนนันทน์ จิวระโมไนย์กุล

นายแพทย์ชำนาญการ

นางสาวเพชรรัตน์ พวงลำไย

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

นายจิรายุ วิมลทรง

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

นายรัฐพล เมฆไตรรัตน์

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

นางสาวเบญจมาศ วังนุราช

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

นางสาวนุช วงศ์ธันยพร

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

นางสาวสิริสุดา สุยะลา

นักเทคโนโลยีสารสนเทศ

นายยศวัต ศรีโกมล

นักเทคโนโลยีสารสนเทศ

นางสาวศุภกานต์ แก้วเสนา

นักวิชาการสาธารณสุข

นางสาวสุรัสวดี รุนจำรัส

นักวิชาการคอมพิวเตอร์

นางสาวพิชามญชุ์ เพื่อมเสม

นักวิชาการสาธารณสุข

นายณรงค์รัตน นกสี

เจ้าพนักงานคอมพิวเตอร์

กลุ่มพัฒนานโยบายระดับประชากร
นางสาวสุธาทิพย์ ภัทรกุลวณิชย์

หัวหน้ากลุ่มพัฒนานโยบายระดับประชากร

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

นายกัณฑพล ทับหุ่น

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

นางสาวปรียาภัทร มังคะลาด

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

นางสาววรพร ซึมใส

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

นางสาวศศิธร บุรีชัย

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

นางสาวนิศารัตน์ สรรค์พงษ์

นักวิชาการเผยแพร่

นางสาวกมลวรรณ ใจงาม

นักวิชาการเผยแพร่

นางสาวรัตนาภรณ์ จันตะนี

นักวิชาการสาธารณสุข

นางสาวณัฐรัตน์ ศรีกรุงพลี

นักวิชาการสาธาณสุข

นางสาวประภาวรรณ เสือคุ้ม

ผู้ประสานงานโครงการ

กลุ่มพัฒนาความร่วมมือระหว่างประเทศ
นางสาวกมลทิพย์ วิจิตรสุนทรกุล

02 590 3888

หัวหน้ากลุ่มพัฒนาความร่วมมือระหว่างประเทศ

นายทัชชา ม่านตา

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

นางสาวธาริณี พังจุนันท์

รักษาการแทนหัวหน้ากลุ่ม

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

นายราชันย์ มงคลทิพย์

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

นายยืนยง คำมูลตา

นักวิชาการสาธาณสุข

นางสาวบัณฑิตา ปี่แก้ว

นักวิชาการสาธารณสุข

นางสาวโสพิศ ทวีกาญจน์

เจ้าหน้าที่บริหารโครงการ

นายสุภชัย กิ่งแก้ว

เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี

กลุ่มพัฒนาคุณภาพบริการ
นางหทัยชนก เกตุจุนา

02 590 3867

หัวหน้ากลุ่มพัฒนาคุณภาพบริการ

นางสาวสุภาพร หน่อคำ

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

นางสาวพนิดา เจริญกรุง

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

นางสาวขนิษฐา ศรีสวัสดิ์

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

นางสาววรัญญา ตรีเหลา

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

นางสาวขวัญชนก ธีสระ

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

นางสาวจิตตรา ธัญญารักษ์

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

นางสาวสุภาพร ศุภษร

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

นางสาววิชญาดา ทองเคร็ง

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

นางสิริากญจน์ ฉันทมาภา

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

นางสาวศศิภรณ์ สารแสง

นักวิชาการสาธาณสุข