กองโรคไม่ติดต่อ
Responsive image
พันธกิจ

1.สร้างและพัฒนาองค์ความรู้ เทคโนโลยี วิจัย นวัตกรรมในการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคไม่ติดต่อและการบาดเจ็บตลอดจนจัดทำฐานข้อมูลการเฝ้าระวังพฤติกรรมเสี่ยงโรคไม่ติดต่อและการบาดเจ็บที่ได้มาตรฐานสากล

2.ผลักดันให้เกิดนโยบายสาธารณะ กฏหมาย กฏระเบียบและมาตรการด้านการเฝ้าระวังโรคไม่ติดต่อและการบาดเจ็บ

3.ส่งเสริม สนับสนุน ถ่ายทอด และแลกเปลี่ยนองค์ความรู้เทคโนโลยี วิจัย นวัตกรรม ในการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคไม่ติดต่อและการบาดเจ็บ และพัฒนาศักยภาพให้กับภาคีเครือข่ายและประชาชนกลุ่มเป้าหมาย

4.ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคไม่ติดต่อและการบาดเจ็บ