กองโรคไม่ติดต่อ
Responsive image

การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม กรมควบคุมโรค ปีงบประมาณ 2566

- การขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรม กรมควบคุมโรค    

ปีงบประมาณ พ.ศ.2566

การขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรมต้นแบบ กองโรคไม่ติดต่อ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

ขั้นตอนที่ 1 หน่วยงานแต่งตั้งคณะกรรมการ / คณะทำงาน

ขั้นตอนที่ 2 แผนปฏิบัติราชการประจำปี

ขั้นตอนที่ 3 กิจกรรมประกาศเจตนารมณ์

ขั้นตอนที่ 4 ติดตาม / รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ (รอบ 6 เดือน)

ขั้นตอนที่ 5 ทบทวน / ปรับปรุง แผนปฏิบัติราชการปรำจำปี

  • การทบทวน / ปรับปรุง แผนปฏิบัติราชการด้านการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม กองโรคไม่ติดต่อ ปีงบประมาณ 2566
  • การจัดการความรู้และการถอดบทเรียนความสำเร็จจากการดำเนินงานองค์กรคุณธรรมต้นแบบ

ขั้นตอนที่ 6 การยกย่องเชิดชูบุคลากร

  • รางวัลองค์กรคุณธรรมต้นแบบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
  • รางวัลชมเชยบุคคลต้นแบบด้านคุณธรรม จริยธรรม และการต่อต้านการทุจริต (ข้าราชการ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
  • รางวัลชมเชยบุคคลต้นแบบด้านคณธรรม จริยธรรม และการต่อต้านการทุจริต (พนักงานราชการ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
  • รูปเข้ารับรางวัลองค์กรคุณธรรมต้นแบบ บุคคลต้นแบบด้านคณธรรม จริยธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

ขั้นตอนที่ 7 ติดตาม / รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ (รอบ 12 เดือน)

  • รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการด้านการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม กองโรคไม่ติดต่อ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (รอบ 12 เดือน)
  • รายงานผลสำเร็จของการดำเนินกิจกรรมตามแผนปฏิบัติราชการด้านการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม กองโรคไม่ติดต่อ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (รอบ 12 เดือน)

กิจกรรมที่สอดคล้องกับหลักคุณธรรม 5 ประการ "พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา กตัญญู"

กิจกรรมที่สอดคล้องกับแผนปฏิบัติราชการด้านการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม กองโรคไม่ติดต่อ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

 


ข่าวสารอื่นๆ