กองโรคไม่ติดต่อ
Responsive image

Powerpoint การประชุมแลกเปลี่ยนรู้ ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

เอกสารประกอบการบรรยาย
การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ครั้งที่ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ.2564
วันที่ 6 มกราคม 2564 ณ ห้องประชุมกองโรคไม่ติดต่อ 
---------------------------

การสร้าง E-book จากไฟล์ PDF แบบออนไลน์
(นางสาวทิพวรรณ พรหมทับทิม : กองโรคไม่ติดต่อ)

การตัดต่อ วีดีโออย่างง่าย
(นายณัฐพล ธรรมโสม : กองป้องกันการบาดเจ็บ)

ดาวน์โหลดเอกสาร
วารสารออนไลน์อื่นๆ