กองโรคไม่ติดต่อ
Responsive image

สรุปประเด็นคำถาม - ตอบ เกี่ยวกับตัวชี้วัดโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูง จากการประชุมเชิงปฏิบัติการชี้แจงตัวชี้วัดเพื่อกำกับติดตามคุณภาพบริการการดำเนินงานด้านโรคไม่ติดต่อ (DM-HT) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

วารสารออนไลน์อื่นๆ