กองโรคไม่ติดต่อ
Responsive image

เป้าหมายในการลดการเสียชีวิตจากการจมน้ำของเด็กอายุต่ำกว่า 15 ปี ในพื้รที่เสี่ยงต่างๆ จำแนกรายเขตและรายจังหวัด ปี พ.ศ.2562 (*ค่าเฉลี่ย 3 ปี ย้อนหลัง ปีพ.ศ.2557-2559)

เป้าหมายในการลดการเสียชีวิตจากการจมน้ำของเด็กอายุต่ำกว่า 15 ปี
ในพื้นที่เสี่ยงต่างๆ จำแนกรายเขตและรายจังหวัด ปี พ.ศ.2562
(*ค่าเฉลี่ย 3 ปี ย้อนหลัง ปีพ.ศ.2557-2559)

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม : เอกสาร

ข่าวสารอื่นๆ