กองโรคไม่ติดต่อ
Responsive image

การประชุมคณะอนุกรรมการด้านกฎหมายในคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ ครั้งที่ 1/2563

เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2563 คณะอนุกรรมการด้านกฎหมายในคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ ได้มีการประชุมครั้งที่ 1/2563 ซึ่งมีนายแพทย์ธนรักษ์ ผลิพัฒน์ รองอธิบดีกรมควบคุมโรค เป็นประธาน โดยที่ประชุมได้พิจารณาอนุบัญญัติที่ออกตามความในมาตรา 39 มาตรา 41 และมาตรา 42 แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 ณ กรมควบคุมโรค กองกฎหมาย กรมควบคุมโรค ขอขอบคุณท่านอนุกรรมการและผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่เสียสละเวลามาประชุมในวันหยุดราชการ

รายละเอียดข่าวกิจกรรม  :  คลิกที่นี่


ข่าวสารอื่นๆ