กองโรคไม่ติดต่อ
Responsive image

ศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลงที่ 9.2 บุรีรัมย์ ลงพื้นที่ดำเนินการให้ความรู้เรื่องโรคไข้มาลาเรียในสถานศึกษาในพื้นที่แผนพัฒนาเด็กและเยาวชน


ข่าวสารอื่นๆ