กองโรคไม่ติดต่อ
Responsive image

การคัดเลือกบุคคลเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ (นางสาวนนทพร คงเกลี้ยง และ นางสาวจุฑามาศ คงมนต์)

https://ddc.moph.go.th/uploads/ckeditor2/files/%E0%B8%A7301.pdf

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม : เอกสาร

ข่าวสารอื่นๆ