กองโรคไม่ติดต่อ
Responsive image

รับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญ จำนวน 2 ตำแหน่ง

ขออนุญาตประชาสัมพันธ์ค่ะกองโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค

มีตำแหน่งว่างประสงค์รับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญ ดังนี้

1. เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน

กลุ่มบริหารทั่วไป กองโรคไม่ติดต่อ ว่าง 1 อัตรา(ปฏิบัติงานที่ส่วนกลาง นนทบุรี)

2. นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ/ชำนาญการ กลุ่มบริหารทั่วไป กองโรคไม่ติดต่อ ว่าง 1 อัตรา

(ปฏิบัติงานที่ส่วนกลาง นนทบุรี)

รายละเอียดดังแนบ 

หากสนใจสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ 02 590 389

งานการเจ้าหน้าที่ กองโรคไม่ติดต่อ

https://ddc.moph.go.th/uploads/ckeditor2/dncd/files/กรมควบคุมโรค กองโรคไม่ติดต่อ.jpg


ข่าวสารอื่นๆ