กองโรคไม่ติดต่อ
Responsive image

ประชุมวิชาการ เครือข่ายบริการและการลงทะเบียนเบาหวานชนิดที่ 1และเบาหวานวินิจฉัยก่อนอายุ 30 ปี ประเทศไทย

ด้วยสมาคมโรคเบาหวานแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

ร่วมกับสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ และกองโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

จัดงานประชุมพัฒนาทักษะและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทีมเครือข่ายบริบาลและการลงทะเบียนเบาหวาน ชนิดที่ 1 และเบาหวานวินิจฉัยก่อนอายุ 30 ปี่ ประเทศไทย

Thai Type 1 Diabetes and Diabetes diagnosed before Age 30 years Registry, Care and Network (T1DDAR CN) ทุกปี 

ในหัวเรื่อง " New Horizon in Management Type 1 Diabetes and Diabetes in the Young"

ในวันที่ 10 กรกฎาคม 2566 เวลา 08.15 - 17.00 น. ณ โรงแรมอมารี ดอนเมือง 

จึงขอเชิญโรงพยาบาลเครือข่ายในการดูแลผู้ป่วยเบาหวาน  และผู้สนใจเข้าร่วมในครั้งนี้

ติดตามข้อมูล ข่าวสาร เพิ่มเติมได้ที่ https://www.dmthai.org/new/index.php/activities-and-news/news-pr/t1ddar-2024

 


ข่าวสารอื่นๆ