กองโรคไม่ติดต่อ
Responsive image

การพัฒนาบุคลากร (HRD)

ปี 2565

ประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิชาการและการบริหารจัดการทั่วไป
เรื่องการใช้ OKRs เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานและพัฒนาบุคลากร กองโรคไม่ติดต่อ
วิทยากรบรรยายโดย อาจารย์ปรีดา ศิริชัยวัฒนานันท

 

ปี 2566

การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการช่วยฟื้นคืนชีพเบื้องต้น (BLS)

- สิ่งแปลกปลอมอุดกั้นทางเดินหายใจ Foreign body aspiration obstruction

ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้เป็นคนเก่ง ดี และมีความสุข เรื่อง การบริหารจัดการโครงการ (Project Management)

ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้เป็นคนเก่ง ดี และมีความสุข เรื่อง แนวทางการเขียนโครงร่างการวิจัยเพื่อขอรับการพิจารณาด้านจริยธรรมการวิจัย 


ข่าวสารอื่นๆ