กองโรคไม่ติดต่อ
Responsive image

หลักสูตรการป้องกันควบคุมโรคไม่ติดต่อสำหรับผู้นำท้องถิ่น (NCD Prevention and Control Curriculum for Local Leader)

หลักสูตรการป้องกันควบคุมโรคไม่ติดต่อสำหรับผู้นำท้องถิ่น (NCD Prevention and Control Curriculum for Local Leader)

E-Book : https://online.fliphtml5.com/hvpvl/mfwm/#p=1

ทำเนียบผู้เข้าอบรม หลักสูตรการป้องกันควบคุมโรคไม่ติดต่อสำหรับผู้นำท้องถิ่น รุ่นที่ 1 ปี 2564

ถอดบทเรียน โครงการป้องกันควบคุมโรคไม่ติดต่อของผู้นำท้องถิ่น : Better Practice Project 

คู่มือชุดเครื่องมือในการป้องกันควบคุมโรคไม่ติดต่อ 

หมวดวิชาที่ 1 พลวัตการเปลี่ยนแปลงของโลกที่มีความสัมพันธ์เชื่อมโยงกับโรคไม่ติดต่อ และรายวิชาที่ 1.1 ความสำคัญของท้องถิ่นกับการจัดการโรคไม่ติดต่อ ในหัวข้อเสวนา “ ทิศทางการป้องกันควบคุมโรคไม่ติดต่อของประเทศไทยและความสำคัญของท้องถิ่นกับการจัดการโรคไม่ติดต่อในยุค COVID 19 ”

      อาจารย์ผู้สอน : นพ.กฤษฎา หาญบรรเจิด , ดร.กิตติพงษ์ เกิดฤทธิ์ 

      ผู้ร่วมเสวนา : คุณสุรพล เธียรสูตร , คุณจันทร์ฉาย สุภากาวี    moderator : รศ. ดร.มณฑา เก่งการพานิช

      Youtube :  https://youtu.be/qXDdOf1LQSI

หมวดวิชาที่ 2 โรคไม่ติดต่อและหลักการป้องกันควบคุมโรคไม่ติดต่อ

     อาจารย์ผู้สอน : พญ.จุรีพร คงประเสริฐ

      Youtube : https://youtu.be/19rUxyVQFg0

หมวดวิชาที่ 3 ระบาดวิทยาและชุดข้อมูลที่ใช้การวิเคราะห์สถานการณ์การป้องกันโรคไม่ติดต่อในชุมชน

     อาจารย์ผู้สอน : ผศ. ดร.ศุภวรรณ มโนสุนทร

      Youtube : https://youtu.be/5TVSFJndB7c

หมวดวิชาที่ 4 การประเมินสถานการณ์ปัจจัยเสี่ยงและปัจจัยกำหนดของสุขภาพชุมชน

     อาจารย์ผู้สอน : นพ.พงศ์เทพ วงศ์วัชรไพบูลย์

    Youtube : https://youtu.be/e71EXNSvpH4

หมวดวิชาที่ 5 การสร้างเสริมสุขภาพและลดความเสี่ยง ป้องกันควบคุมโรคไม่ติดต่อในชุมชน

     อาจารย์ผู้สอน : รศ. ดร.มณฑา เก่งการพานิช

    Youtube : https://youtu.be/eh0TsB_Ruy8

รายวิชาที่ 5.1 อาหารป้องกันโรคไม่ติดต่อ

     อาจารย์ผู้สอน : ผศ. ดร.ชนิดา ปโชติการ และ ดร.ปรารถนา ตปนีย์

     Youtube : https://youtu.be/gW24KkGBN7U

รายวิชาที่ 5.2 การออกกำลังกายและกิจกรรมเคลื่อนไหวทางกาย ลดความเสี่ยงและป้องกันควบคุมโรคไม่ติดต่อในชุมชน    

      อาจารย์ผู้สอน : ผศ. ดร.มนต์ชัย โชติดาว

      Youtube : https://youtu.be/q7GhJMzadbA

รายวิชาที่ 5.3 การลดการบริโภคผลิตภัณฑ์ยาสูบในชุมชน

     อาจารย์ผู้สอน : รศ. ดร.มณฑา เก่งการพานิช

     Youtube : https://youtu.be/2ECMPue8TWM

รายวิชาที่ 5.4 กลยุทธ์การควบคุมการบริโภคสุราในชุมชน

     อาจารย์ผู้สอน : นพ.พงศ์เทพ วงศ์วัชรไพบูลย์ และ ผู้ร่วมเสวนา : คุณสุรพล เธียรสูตร

     Youtube : https://youtu.be/1My6vn_AaZQ

รายวิชาที่ 5.5 ฝุ่นละออง (PM 2.5) และสารเคมีในสิ่งแวดล้อมกับโรคไม่ติดต่อและการป้องกัน

    อาจารย์ผู้สอน : ผศ. ดร.บันลือ เอมะรุจิ

     Youtube : https://youtu.be/qgckd-okVuY

รายวิชาที่ 5.6 ความเครียดกับโรคไม่ติดต่อ และการจัดการลดความเครียด

     อาจารย์ผู้สอน : อาจารย์ภวมัย กาญจนจิรางกูร

      Youtube : https://youtu.be/fWLyGAJoiUg

รายวิชาที่ 5.7 การสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพ (Health Literacy) กับการป้องกันควบคุมโรคไม่ติดต่อในชุมชน     

     อาจารย์ผู้สอน : รศ. ดร.วิราพรรณ วิโรจน์รัตน์

      Youtube : https://youtu.be/6zwWImOMDYk

รายวิชาที่ 5.8 เทคนิคการสื่อสารเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพในชุมชน

     อาจารย์ผู้สอน : ผศ. ดร.มลินี สมภพเจริญ

     Youtube : https://youtu.be/GjhZ6jCaKgM

รายวิชาที่ 5.9 การจัดทำข้อตกลงในชุมชนและบทบาทความสำคัญต่อการพัฒนาท้องถิ่นด้านโรคไม่ติดต่อ    

     อาจารย์ผู้สอน : อาจารย์เคท ครั้งพิบูลย์

     Youtube : https://youtu.be/aJLwajMA2Qc

หมวดวิชาที่ 6 การจัดการสิ่งแวดล้อมเพื่อป้องกันควบคุมโรคไม่ติดต่อในชุมชน

    อาจารย์ผู้สอน : ผศ. ดร.ศริยามน ติรพัฒน์

   Youtube : https://youtu.be/AqbRcJcXfrg

หมวดวิชาที่ 7 การจัดทำแผน ออกแบบโครงการ และกิจกรรมการป้องกันควบคุมโรคไม่ติดต่อในชุมชน

    อาจารย์ผู้สอน : พญ.ทัศนีย์ เอกวานิช

     Youtube : https://youtu.be/S-Rr2OW9fWY

หมวดวิชาที่ 8 การติดตามประเมินผลโครงการ/กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันและควบคุมโรคไม่ติดต่อ สำหรับประชาชนในพื้นที่

        อาจารย์ผู้สอน : ผศ. นพ.วิชช์ เกษมทรัพย์

        Youtube : https://youtu.be/ZRbIRAivN5k

หมวดวิชาที่ 9 กฎหมายส่งเสริมคุ้มครองสุขภาพ และกฎหมาย กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันควบคุมโรคไม่ติดต่อ

     อาจารย์ผู้สอน : ดร.ศิวนุช สร้อยทอง และ อาจารย์เคท ครั้งพิบูลย์

     Youtube : https://youtu.be/gU7_CC469lI

รายวิชาที่ 9.1 งบประมาณ การเงิน และการจัดซื้อจัดจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

     อาจารย์ผู้สอน : อาจารย์พงษ์ศักดิ์ กวีนันทชัย

     Youtube : https://youtu.be/SW7puaAp8vA

หมวดวิชาที่ 10 การใช้และการพัฒนาสื่อเทคโนโลยีดิจิทัลในชุมชน

       อาจารย์ผู้สอน : อาจารย์ขวัญรักษ์ เม้งตระกูล

     Youtube : https://youtu.be/cFCgbH9HuF0


ข่าวสารอื่นๆ