กองระบาดวิทยา
Responsive image

ประกาศการจัดซื้อ-จัดจ้าง

E-bidding
สธ0408.1.3/60
5 กุมภาพันธ์ 2564
1 มีนาคม 2564
2564
5 กุมภาพันธ์ 2564
1 มีนาคม 2564
888888
-
15
0502
กองระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค เลขที่ 88/21 ตึกกรมควบคุมโรค ชั้น 3 อาคาร 11 ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
เงินงบประมาณ
เหมาบริการ
-
-

ประกาศกองระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค เรื่องประกวดราคาจ้างพัฒนาระบบข้อมูลโรคและภัยสุขภาพ จำนวน 1 ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

-