กองระบาดวิทยา
Responsive image

ประกาศการจัดซื้อ-จัดจ้าง

วิธีเฉพาะเจาะจง
สธ 04084/92
3 มีนาคม 2564
15 มีนาคม 2564
2564
3 มีนาคม 2564
15 มีนาคม 2564
144000
-
6
2564
กองระบาดวิทยา อาคาร 10, 11 ชั้น 3 ตึกกรมควบคุมโรค ถนนติวานนท์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี
เงินงบประมาณ
เหมาบริการ
-
-

จ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 2 อัตรา ภายในวงเงิน 144,000 บาท (หนึ่งแสนสี่หมื่นสี่พันบาทถ้วน)

-