กองระบาดวิทยา
Responsive image

ประกาศการจัดซื้อ-จัดจ้าง

E-bidding
สธ 0408.1.3/356
21 เมษายน 2564
29 เมษายน 2564
2564
21 เมษายน 2564
28 เมษายน 2564
1
-
27
2564
กองระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค 88/21 ชั้น 3 อาคาร 11 ตึกกรมควบคุมโรค ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี
เงินงบประมาณ
ซื้อ
-
-

ประกาศกองระบาดวิทยา เรื่อง ประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา จำนวน 25 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

-