กองระบาดวิทยา
Responsive image

ประกาศการจัดซื้อ-จัดจ้าง

E-bidding
สธ 0408.1.3/88
10 กุมภาพันธ์ 2565
21 กุมภาพันธ์ 2565
2565
10 กุมภาพันธ์ 2565
21 กุมภาพันธ์ 2565
485
-
14
2565
กองระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค 88/21 ชั้น 3 อาคาร 11 ตึกกรมควบคุมโรค ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี
เงินงบประมาณ
ซื้อ
-
-

ประกาศกองระบาดวิทยา เรื่อง ประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา จำนวน 4 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

-