กองระบาดวิทยา
Responsive image

ประกาศการจัดซื้อ-จัดจ้าง

E-bidding
สธ 0408.1.3/931
15 กันยายน 2566
22 กันยายน 2566
2567
15 กันยายน 2566
22 กันยายน 2566
4000000
-
14
2566
กองระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค เลขที่ 88/21 ตึกกรมควบคุมโรค ชั้น 3 อาคาร 11 ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
เงินบำรุง
เช่า
1/2567
-

ประกาศกองระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค เรื่องประกวดราคาเช่าใช้บริการ Cloud Computing ระบบฐานข้อมูลให้บริการวัคซีนป้องกันโรคโควิด 19 และระบบรายงานการเฝ้าระวังโรค D506 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)