กองระบาดวิทยา
Responsive image

สารเคมีกำจัดศัตรูพืชในเกษตรกร

<p><strong>จับตาโรคและภัยสุขภาพ (DDC WATCH) ปีที่ 5 ฉบับที่ 11 พฤศจิกายน 2561 </strong></p> <ul> <li>สารเคมีกำจัดศัตรูพืชถูกนำมาใช้ทางการเกษตรอย่างแพร่หลาย และมีแนวโน้มของปริมาณการใช้สูงขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกปี</li> <li>สถานการณ์การเจ็บป่วยจากพิษสารเคมีกำจัดศัตรูพืช ปีพ.ศ. 2544-2560&nbsp;มีผู้เสียชีวิตทั้งหมด 49 ราย เฉลี่ยป่วยปีละ&nbsp;2,013&nbsp;ราย</li> <li>ผู้ป่วยส่วนใหญ่เพศชาย อายุ 45-54 ปี อาชีพเกษตรกรรม</li> <li>การเข้าสู่ร่างการของสารเคมีกำจัดศัตรูพืชสามารถเข้าสู่ร่างกายได้ 3 ทาง ทั้งทางการหายใจ ทางปาก และทางผิวหนัง</li> <li>เกษตรกรควนมรพฤติกรรมที่ปลอดภัย ด้วยการ&nbsp;&ldquo;&nbsp;อ่าน ใส่ ถอด ทิ้ง&rdquo; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;</li> </ul>

ดาวน์โหลดเอกสาร
วารสารออนไลน์อื่นๆ