กองระบาดวิทยา
Responsive image

โรคไข้ปวดข้อยุงลาย ยุงกัดครั้งเดียว...ติดเชื้อได้

<p>จับตาโรคและภัยสุขภาพ (DDC WATCH) ปีที่ 6 ฉบับที่ 1 มกราคม 2562</p> <ul> <li>โรคไข้ปวดข้อยุงลาย เกิดจากการติดเชื้อ ไวรัสชิคุนกุนยา ที่มียุงลายสวนและยุงลายบ้านเป็นแมลงนำโรค</li> <li>ติดต่อจากการถูกยุงลายกัด และดูดเลือดของผุ้ป่วยที่อยู่ในระยะไข้สูงไปกัดคนอื่น ๆ ทำให้ติดโรคได้</li> <li>ปี 2561 พบผู้ป่วยสะสม 3,570 ราย สูง 147 เท่า ในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา</li> <li>อัตราป่วยสูงสุดในกลุ่มวัยเรียน 8.06 ต่อประชากรแสนคน</li> <li>โรคนี้มักหายเองได้ และยังไม่มียารักษาเฉพาะโรค</li> <li>จัดการสิ่งแวดล้อมไม่ให้เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย ตามมาตรการ &ldquo;3 เก็บ ป้องกัน 3 โรค&rdquo;</li> </ul>

ดาวน์โหลดเอกสาร
วารสารออนไลน์อื่นๆ