กองระบาดวิทยา
Responsive image

การระบาดเป็นกลุ่มก้อนของโรคไข้หวัดใหญ่

<p>&bull; คาดการณ์ว่าโรคไข้หวัดใหญ่ในปี พ.ศ. 2562 จะมีผู้ป่วยประมาณ 300,000 ราย<br /> &bull; ข้อมูลจากระบบรายงาน 506 กองระบาดวิทยา ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม-25 มิถุนายน 2562 มีผู้ป่วยสะสม 180,235 ราย อัตราป่วย 278.46 ต่อประชากรแสนคน เสียชีวิต 14 ราย<br /> &bull; ปัจจัยเสี่ยงที่สำคัญ ได้แก่ อยู่ในสภาพแวดล้อมที่แออัด การใช้อุปกรณ์หรือภาชนะร่วมกัน การมีกิจกรรมที่สัมผัสใกล้ชิดกัน และไม่เคยได้รับวัคซ๊นป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่มาก่อน เป็นต้น<br /> &bull; มาตรการป้องกันควบคุมโรคที่สำคัญ คือ การคัดกรองและแยกกักผู้ป่วยตั้งแต่รายแรก</p>

ดาวน์โหลดเอกสาร
วารสารออนไลน์อื่นๆ