กองระบาดวิทยา
Responsive image

รายงานการเฝ้าระวังทางระบาดวิทยาประจำสัปดาห์ ปีที่ 50 ฉบับที่ 17 : 10 พฤษภาคม 2562

<p>การประเมินระบบข้อมูลโรคพิษจากสารกำจัดศัตรูพืชของสถานพยาบาล 5 แห่ง จังหวัดหนองบัวลำภู ปี พ.ศ. 2560</p> <ul> <li> <p><span style="font-size:16px"><span style="color:rgb(51, 51, 51)">การประเมินระบบข้อมูลโรคพิษจากสารกำจัดศัตรูพืชของสถานพยาบาล 5 แห่ง จังหวัดหนองบัวลำภู ปี พ.ศ. 2560</span></span></p> </li> <li> <p><span style="font-size:16px"><span style="color:rgb(51, 51, 51)">สรุปข่าวก</span>ารตรวจสอบข่าวการระบาดของโรคในรอบสัปดาห์ที่ 17 ระหว่างวันที่ 28 เมษายน-<br /> 4 พฤษภาคม 2562</span></p> </li> <li> <p><span style="font-size:16px">ข้อมูลรายงานโรคเฝ้าระวังทางระบาดวิทยาประจำสัปดาห์ที่ 17 ระหว่างวันที่ 28 เมษายน-<br /> 4 พฤษภาคม 2562</span></p> </li> </ul>

ดาวน์โหลดเอกสาร
วารสารออนไลน์อื่นๆ