กองระบาดวิทยา
Responsive image

รายงานการเฝ้าระวังทางระบาดวิทยาประจำสัปดาห์ ปีที่ 50 ฉบับที่ 23 : 21 มิถุนายน 2562

<p>การสอบสวนการระบาของโรคไข้หวัดใหญ่ชนิด A/H1N1 ในเรือนจำแห่งหนึ่ง จังหวัดพิษณุโลก เดือนกรกฎาคม-กันยายน 2561</p> <p>&nbsp;</p> <ul> <li> <p><span style="font-size:16px"><span style="color:rgb(51, 51, 51)">การสอบสวนการระบาของโรคไข้หวัดใหญ่ชนิด A/H1N1 ในเรือนจำแห่งหนึ่ง จังหวัดพิษณุโลก เดือนกรกฎาคม-กันยายน 2561</span></span></p> </li> <li> <p><span style="font-size:16px"><span style="color:rgb(51, 51, 51)">สรุปการตรวจสอบข่าวการระบาดของโรคในรอบสัปดาห์ที่ 23 ระหว่างวันที่ 9-15 มิถุนายน 2562</span></span></p> </li> <li> <p><span style="font-size:16px"><span style="color:rgb(51, 51, 51)">ข้อมูลรายงานโรคเฝ้าระวังทางระบ</span>าดงิทยาประจำสัปดาห์ที่ 23&nbsp;<span style="color:rgb(51, 51, 51)">ระหว่างวันที่ 9-15 มิถุนายน 2562</span></span></p> </li> </ul> <p>&nbsp;</p>

ดาวน์โหลดเอกสาร
วารสารออนไลน์อื่นๆ