กองระบาดวิทยา
Responsive image

รายงานการเฝ้าระวังทางระบาดวิทยาประจำสัปดาห์ ปีที่ 50 ฉบับที่ 25 : 5 กรกฎาคม 2562

<p>การสอบสวนการระบาดของโรคบรูเซลลาในฟาร์มสัตว์เคี้ยวเอื้องขนาดเล็ก จังหวัดสุพรรณบุรี ปี พ.ศ. 2559</p> <ul> <li><span style="font-size:16px"><span style="color:rgb(51, 51, 51)">การสอบสวนการระบาดของโรคบรูเซลลาในฟาร์มสัตว์เคี้ยวเอื้องขนาดเล็ก จังหวัดสุพรรณบุรี ปี<br /> พ.ศ. 2559</span></span></li> <li><span style="font-size:16px"><span style="color:rgb(51, 51, 51)">สรุปการตรวจสอบข่าวการระบาดของโรคในรอบสัปดาห์ที่ 25 ระหว่างวันที่ 23-29 มิถุนายน 2562</span></span></li> <li><span style="font-size:16px"><span style="color:rgb(51, 51, 51)">ข้อมูลรายงานโรคเฝ้าระวังทางระ</span>บาดวิทยาประจำสัปดาห์ที่ 25&nbsp;<span style="color:rgb(51, 51, 51)">ระหว่างวันที่ 23-29 มิถุนายน 2562</span></span></li> </ul> <p>&nbsp;</p>

ดาวน์โหลดเอกสาร
วารสารออนไลน์อื่นๆ