กองระบาดวิทยา
Responsive image

สถานการณ์โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ในเยาวชนอายุ 15-24 ปี

ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2552 ถึง ณ วันที่ 27 ตุลาคม 2562 พบเยาวชนอายุ 15–24 ปี ติดโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์เพิ่มสูงขึ้น 2 เท่า

จาก 41.6 ต่อประชากรแสนคน ในปีพ.ศ. 2550 เพิ่มเป็น 169.12 ต่อประชากรแสนคน ในปี พ.ศ. 2561

 

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม : เอกสาร

ข่าวสารอื่นๆ