กองระบาดวิทยา
Responsive image

หลักเกณฑ์การสนับสนุนค่าตรวจวิเคราะห์ โดยกองระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค ฉบับเดือนมกราคม 2563

- หลักเกณฑ์การสนับสนุนค่าตรวจวิเคราะห์ โดยกองระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค

   ฉบับเดือนมกราคม 2563

 

-  เงื่อนไขการออกสอบสวนโรคของทีมปฏิบัติการสอบสวนโรค (Joint Investgation : JIT)

    กองระบาดวิทยา ฉบับปรับปรุง มกราคม 2563

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม : เอกสาร

ข่าวสารอื่นๆ