กองระบาดวิทยา
Responsive image

รายงานสถานการณ์โรคไข้หวัดใหญ่ ประเทศไทย ข้อมูล ณ สัปดาห์ที่ 52 พ.ศ. 2563

รายงานสถานการณ์โรคไข้หวัดใหญ่ ประเทศไทย ข้อมูล ณ สัปดาห์ที่ 52 พ.ศ. 2563

(ตั้งแต่วันที่ 27 ธันวาคม 2563-2 มกราคม 2564)

.

โดย กลุ่มพัฒนาระบบเฝ้าระวังทางระบาดวิทยาโรคติดต่อ

กองระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม : เอกสาร

ข่าวสารอื่นๆ