กองระบาดวิทยา
Responsive image

รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ประสานงานติดตามประสิทธิภาพและประสิทธิผลวัคซีนป้องกันไว้รัสโคโรนา 2019

รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ประสานงานติดตามประสิทธิภาพและประสิทธิผลวัคซีนป้องกันไว้รัสโคโรนา 2019

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม : เอกสาร

ข่าวสารอื่นๆ