กองระบาดวิทยา
Responsive image

ประกาศ ขอเชิญเครือข่ายระบาดวิทยาทุกระดับ ส่งภาพถ่ายผลงานการเฝ้าระวัง สอบสวน ควบคุมโรค เข้าประกวด ในปีงบประมาณ 2562

รายละเอียดการส่งประกวดภาพถ่ายการเฝ้าระวัง สอบสวน ควบคุมโรค ในปีงบประมาณ 2562

๑.  เกณฑ์การสมัคร

  1. ส่งผลงานประกวดได้ ๑ ผลงาน / 1 ทีม ตั้งชื่อภาพด้วยคำโดนๆ พร้อมคำบรรยายภาพความยาวครึ่งหน้ากระดาษ A4 แบบตัวอักษร TH SarabunPSK ขนาดตัวอักษร 16
  2. ห้ามตกแต่งภาพทุกกรณี   เพิ่มเกณฑ์การส่งภาพ

*ห้าม ตัดต่อ เช่น รีทัชเติมภาพเข้าไป

                                        *สามารถตกแต่ง  เช่น ครอบตัดภาพ ปรับความเข้มของแสง

  1. ภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวดต้องสื่อความหมายให้เข้ากับหัวข้อ “การเฝ้าระวัง สอบสวน และควบคุมโรค”
  2. ภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวดต้องไม่เคยได้รับรางวัลจากการประกวดใดมาก่อนและเป็นผลงานในปีงบประมาณ 2562
  3. กรรมการจะให้คะแนนจากความหมายของภาพ ความถูกต้องตามหลักวิชาการในการป้องกันควบคุมโรค องค์ประกอบและความสมบูรณ์ของภาพ ความสอดคล้องกับการปฏิบัติงาน และดุลยพินิจของกรรมการ
  4. ภาพทุกภาพที่ส่งเข้าประกวด (ภาพที่ผ่านการคัดเลือก) จะนำไปจัดแสดงในงานประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาเครือข่ายระบาดวิทยา ระดับจังหวัด และระดับเขตทั่วประเทศ ปีงบประมาณ 2563 และภาพที่ส่งเข้าประกวด จะถือเป็นลิขสิทธิ์ของกรมควบคุมโรค เพื่อนำไปใช้ในงานของราชการต่อไป

๒.  รางวัลและการเชิดชูเกียรติ

ผู้ชนะการประกวดรางวัล “ภาพถ่ายยอดเยี่ยม” จะได้รับการยกย่อง เชิดชูเกียรติ คือ โล่ประกาศเกียรติคุณ      และเงินรางวัล

๓.  กำหนดวัน เวลา และสถานที่มอบรางวัล

มอบรางวัล ในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาเครือข่ายระบาดวิทยา ระดับจังหวัดและระดับเขต           ทั่วประเทศ ปีงบประมาณ 2563

๔.  วิธีการส่งผลงาน

          ส่งใบสมัครซึ่งประกอบด้วย ชื่อภาพ รูปภาพ พร้อมคำบรรยายภาพ (ภาพประกวด ให้อัดรูปสี  หรือใช้กระดาษโฟโตอาร์ทปริ๊นท์ขนาด 4x6 นิ้ว แนบมาพร้อมใบสมัคร)  ภายในวันที่ 15 กันยายน ๒๕62

        ส่งผลงานทางไปรษณีย์เท่านั้น จ่าหน้าถึง

กองระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

                   อาคาร 10 ชั้น 3 ตึกกรมควบคุมโรค

                   ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง

                   จังหวัดนนทบุรี  11000

                                                                                     (ประกวดภาพถ่าย)

ติดต่อ คุณภัทราวดี ภักดีแพง กลุ่มพัฒนานักระบาดวิทยาภาคสนามและเครือข่าย กองระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค

โทรศัพท์ 0 2590 3894   โทรศัพท์เคลื่อนที่ 09 9417 4004

หมายเหตุ :  สามารถ Download  ใบสมัคร ได้จากกูเกิลไดร์ฟhttps://drive.google.com/drive/folders/1Vap3Ft2s0dkwva6_LKzELAFunIs9bsZO?usp=sharing

ประกาศผลรางวัลทางเว็ปไซต์กองระบาดวิทยา https://ddc.moph.go.th/th/site/office/view/doe 

ภายในวันที่ 20 ตุลาคม 2562

 

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม : เอกสาร

ข่าวสารอื่นๆ