กองระบาดวิทยา
Responsive image

ทำเนียบผู้บริหาร

ทำเนียบผู้บริหาร

          

นายแพทย์สุชาติ เจตนเสน

(พ.ศ. 2515-2526)

     

นายแพทย์ประยูร กุนาศล

(พ.ศ. 2526-2531)

   

นายแพทย์สุจริต ศรีประพันธ์

(พ.ศ. 2532-2533)

นายแพทย์วิชัย โชควิวัฒน์

(พ.ศ. 2533-2534)

นายแพทย์ธงชัย ทวีชาชาติ

(พ.ศ. 2534-2535)

นพ.วิพุธ พลูเจริญ
(พ.ศ. 2535-2536)

นพ.ชูวิทย์ ลิขิตยิ่งวรา
(พ.ศ. 2536-2539)

นพ.สมศักดิ์ วัฒนศรี
(พ.ศ. 2539-2542)

นพ.สมบัติ แทนประเสริฐสุข
(พ.ศ. 2542-2544)

นพ.คำนวณ อึ้งชูศักดิ์
(พ.ศ. 2544-2551)

นพ.ภาสกร อัครเสวี
(พ.ศ. 2551-2556)

นพ.ธนรักษ์ ผลิพัฒน์
(พ.ศ. 2556-2560)

พญ.พจมาน ศิริอารยาภรณ์
(พ.ศ. 2560)

นพ.นคร เปรมศรี
(พ.ศ. 2560-2562)

พญ.วลัยรัตน์ ไชยฟู

(พ.ศ. 2562-2563)

นพ.จักรรัฐ พิทยาวงศ์อานนท์

(พ.ศ. 2564-ปัจจุบัน)