กองระบาดวิทยา
Responsive image

ทำเนียบผู้บริหาร

ทำเนียบผู้บริหารกองระบาดวิทยา

 

     

1. นพ.สุชาติ เจตนเสน
(พ.ศ. 2515-2526)


 

  

2. นพ.ประยูร กุนาศล
(พ.ศ. 2526-2531)


 

   

3. นพ.สุจริต ศรีประพันธ์
(พ.ศ. 2532-2533)


 

4. นพ.วิชัย โชควิวัฒน์
(พ.ศ. 2533-2534)


 

5. นพ.ธงชัย ทวีชาชาติ
(พ.ศ. 2534-2535)


 

6. นพ.วิพุธ พลูเจริญ
(พ.ศ. 2535-2536)


 

7. นพ.ชูวิทย์ ลิขิตยิ่งวรา
(พ.ศ. 2536-2539)


 

8. นพ.สมศักดิ์ วัฒนศรี
(พ.ศ. 2539-2542)


 

9. นพ.สมบัติ แทนประเสริฐสุข
(พ.ศ. 2542-2544)


 

10. นพ.คำนวณ อึ้งชูศักดิ์
(พ.ศ. 2544-2551)


 

11. นพ.ภาสกร อัครเสวี
(พ.ศ. 2551-2556)


 

12. นพ.ธนรักษ์ ผลิพัฒน์
(พ.ศ. 2556-2560)


 

13. นพ.นคร เปรมศรี
(พ.ศ. 2560-2562)


 

14. พญ.วลัยรัตน์ ไชยฟู
(พ.ศ. 2562-2563)


 

15. นพ.จักรรัฐ พิทยาวงศ์อานนท์
(พ.ศ. 2564-2567)


 

16. นพ.วิชาญ บุญกิติกร
(พ.ศ. 2567-ปัจจุบัน)