กองระบาดวิทยา
Responsive image

สถานการณ์โรคหัดเยอรมัน

สถานการณ์โรคหัด หัดเยอรมัน

รายงานสถานการณ์โรค
หัดและหัดเยอรมัน ปี 2562-2563
ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563