กองระบาดวิทยา
Responsive image

สถานการณ์โรคหัดเยอรมัน

สถานการณ์โรคหัด หัดเยอรมัน และหัดเยอรมันแต่กำเนิด (ข้อมูลรายปี)

รายงานสถานการณ์โรค
หัด หัดเยอรมัน และหัดเยอรมันแต่กำเนิด
ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

รายงานสถานการณ์โรค
หัด หัดเยอรมัน และหัดเยอรมันแต่กำเนิด 
ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

รายงานสถานการณ์โรค
หัด หัดเยอรมัน และหัดเยอรมันแต่กำเนิด 
ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

รายงานสถานการณ์โรค
หัดและหัดเยอรมัน 
ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563