กองระบาดวิทยา
Responsive image

สถานการณ์โรคหัดเยอรมัน

สถานการณ์โรคหัด หัดเยอรมัน (ข้อมูลรายปี)

   

รายงานสถานการณ์โรค
หัด หัดเยอรมัน และหัดเยอรมันแต่กำเนิด 
ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

รายงานสถานการณ์โรค
หัดและหัดเยอรมัน 
ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563