กองโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม
Responsive image

ประกาศกองโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม เรื่อง  รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อจัดจ้างบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างเหมาโครงการพัฒนากลไกการมีส่วนร่วมแบบบูรณาการเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานภายใต้พระราชบัญญัติควบคุมโรค

ประกาศกองโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม
เรื่อง  รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อจัดจ้างบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างเหมาโครงการพัฒนากลไก 
        การมีส่วนร่วมแบบบูรณาการเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานภายใต้พระราชบัญญัติควบคุมโรค                                   
จากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2562
ครั้งที่ 1/2567

1. ตำแหน่งที่จะดำเนินการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างโครงการ รายละเอียดการจ้างและ
ค่าตอบแทน
1.1 ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บัญชีและการเงิน จำนวน ๑ อัตรา   อัตราเงินเดือน 18,000 บาท

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม : เอกสาร

ข่าวสารอื่นๆ