กองโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม
Responsive image

ทำเนียบบุคลากรต้นแบบด้านคุณธรรม จริยธรรม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ทำเนียบบุคลากรต้นแบบด้านคุณธรรม จริยธรรม กองโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม

  •       ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

               - ผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นบุคคลต้นเเบบด้านคุณธรรมฯ ปี 2566

ประเภทข้าราชการ 

ประเภทพนักงานราชการ
/พนักงานกระทรวง/ลูกจ้างประจำ

นายสาธิต นามวิชา
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ

                                                                     

นางสาวธัญชนก  พรมโสภา
นักวิชาการพัสดุ