กองโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม
Responsive image

ทำเนียบบุคลากรดีเด่น ของกองโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม

บุคลากรดีเด่น

กองโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม

ปี ครั้งที่ ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง
2554 1   นายโกวิทย์ บุญมีพงศ์   นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
2556 1   นางเสาวดี ลีฬหะบำรุง   นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ
2556 2   นางชื่นสุข บุตรฉ่ำ   เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
2557 1   นายธนู ทองคำสุก   นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ปฏิบัติการ
2557 2   นายสุทธิวัฒน์ ลีฬหะบำรุง   นายช่างศิลป์ชำนาญงาน
2558 1   นางสาวนลินทิพย์ ชูโชติแก้ว   นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
2559 1   นางสาวอรพันธ์ อันติมานนท์   นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ
2560 1   นางสาวรุ้งประกาย วิฤทธิ์ชัย   นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
2561 1   นายณัฐพงศ์ แหละหมัน   นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ
2562 1   นายกวี เมืองมุงคุณ   เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน
2563 1   นางสาวเยาวลักษณ์ แก้วแกมจันทร์   นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
2564 1   นางเบ็ญจวรรณ กุมภาพันธ์   เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน
2565 1   นางสาวสุพรรณี อรุณจรัส   นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ปฏิบัติการ