กองโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม
Responsive image

ตัวชี้วัดระดับกระทรวงสาธารณสุข : ร้อยละของจังหวัดต้นแบบ การดำเนินงานตาม พ.ร.บ.ควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2562 ปี 2566

รายละเอียดตัวชี้วัดกระทรวงสาธารณสุข ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

Cookbook ตัวชี้วัดกระทรวงสาธารณสุข

แบบฟอร์ม