กองโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม
Responsive image

โปสเตอร์ ชุดความรู้ภายใต้มาตรการ Bubble and Seal

มาตรการ Bubble and Seal
เพื่อการป้องกันโรค

 

 

มาตรการ Bubble and Seal
เพื่อการควบคุมโรค

 

 

ระบบการรักษาพยาบาล
สำหรับผู้ติดเชื้อโควิด 19

 

 

เตรียมตัวอย่างไร เมื่อต้องแยกกัก
หรือกักกันตัวที่บ้าน

 

 

โรงงานทำได้... FAI & FQ
 

 

 

ดูแลสุขภาพใจ ภายใต้
Bubble and Seal