กองโรคป้องกันด้วยวัคซีน
Responsive image

แนวทางการให้บริการวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาลปี2564

ขอแจ้งขยายระยะเวลาในการดำเนินงานและกำหนดกลุ่มเป้าหมายการให้บริการฉัดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ ปี 2564 เพิ่มเติม ( เอกสาร )

1. Influenza Manual

2. บันทึกข้อความ
    2.1 บันทึกแจ้งรณรงค์วัคซีนไข้หวัดใหญ่ 2564 (ส่วนกลาง)

    2.2 บันทึกแจ้งกำหนดรณรงค์วัคซีนไข้หวัดใหญ่ (สคร , สสจ)
3. เอกสารแนะนำความรู้เกี่ยวกับวัคซีนสำหรับประชาชน 
    3.1 เอกสารแนะนำความรู้เกี่ยวกับวัคซีน  (สี)
    3.2 เอกสารแนะนำความรู้เกี่ยวกับวัคซีน (ขาว-ดำ)
4. แบบสอบถามผู้มารับบริการ
    4.1 แบบสอบถามผู้มารับบริการ วัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาล (สี)
    4.2 แบบสอบถามผู้มารับบริการ วัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาล (ขาว-ดำ)
5. Form Report Seasonal Flu 2564
6. คู่มือการใช้งาน HOSP Portal(Vaccine) 

7.เอกสารกำกับยาวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ (Leaflet)

    7.1 Leaflet Vaccine Influenza 2564 (ประชาชนกลุ่มเสี่ยง)

    7.2  Leaflef Vaccine Influenza 2564 (บุคคลากรทางการแพทย์


ข่าวสารอื่นๆ