กลุ่มงานจริยธรรม
Responsive image
วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรชั้นนำ โปร่งใส ตรวจสอบได้ ตามมาตรฐานสากล ภายในปี 2570

► ค่านิยมองค์กร

M: Mastery เป็นนายตนเอง หมั่นฝึกฝนตนเองให้มีศักยภาพ ยึดมั่นในความถูกต้อง มีวินัย ปฏิบัติตามกฎระเบียบ
O: Originality เร่งสร้างสิ่งใหม่ สร้างสรรค์นวัตกรรม/สิ่งใหม่ที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 
P: People Centered ใส่ใจประชาชน ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางในการทำงาน เพื่อประโยชน์อันดีแก่ประชาชน โดยใช้หลัก “เข้าใจ เข้าถึง พึ่งได้”
H: Humility อ่อนน้อมถ่อมตน มีสัมมาคารวะ มีน้ำใจ ให้อภัย รับฟังความเห็น เสียสละเพื่อประโยชน์ส่วนรวม

► สมรรถนะหลัก

กลุ่มงานจริยธรรม มีบุคลากรที่มีสมรรถนะหลัก I SMART ที่พร้อมจะผลักดันนโยบายด้านคุณธรรม จริยธรรม และต่อต้านการทุจริต ให้ได้ตามมาตรฐานที่กำหนด โปร่งใส ตรวจสอบได้ เกิดภาพลักษณ์ที่ดี อีกทั้งผลักดันให้บุคลากรทุกระดับของกรมควบคุมโรค มีสมรรถนะหลักดังกล่าว ซึ่งจะส่งผลต่อการดำเนินงานของกรมควบคุมโรค ให้เป็นที่เชื่อมั่นของประชาชน ประชาชนได้รับบริการที่โปร่งใส ตรวจสอบได้ ตามมาตรฐานสากล
I: Integrity การยึดมั่นในความถูกต้อง ชอบธรรม
S: Service Mind บริการที่ดี
M: Mastery การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ
A: Achievement Motivation การมุ่งผลสัมฤทธิ์
R: Relationship การมีน้ำใจ เปิดกว้าง เป็นพี่เป็นน้อง
T: Teamwork การทำงานเป็นทีม

► อัตลักษณ์

ซื่อสัตย์ เสียสละ รับผิดชอบ