กลุ่มงานจริยธรรม
Responsive image

ทำเนียบองค์กรคุณธรรมและบุคคลต้นแบบด้านคุณธรรม จริยธรรม กรมควบคุมโรค

1. องค์กรคุณธรรม

ปีงบประมาณ 2561

ความเป็นมา

          สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โดยศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต ได้จัดประชุมการคัดเลือกองค์กรคุณธรรม กระทรวงสาธารณสุข และประกาศยกย่ององค์กรคุณธรรม ภายใต้แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2559 – 2564) เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2561 ณ ห้องประชุม 2 กองบริหารการสาธารณสุข สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งที่ประชุมได้ชี้แจงถึงความเป็นมาของการคัดเลือกและประกาศยกย่ององค์กรคุณธรรม รวมถึงวิธีการในการประเมินและคัดเลือกหน่วยงานเป็นองค์กรคุณธรรม กระทรวงสาธารณสุข และได้กำหนดให้ส่วนราชการระดับกรม ส่งหน่วยงานเข้ารับการคัดเลือกเป็นองค์กรคุณธรรม กระทรวงสาธารณสุข จำนวนอย่างน้อย 5 หน่วยงาน (สำนัก/กอง/กลุ่ม) เพื่อประกาศยกย่องเป็นองค์กรคุณธรรม ภายใต้แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2559-2564) โดยกรมควบคุมโรค ได้ส่งหน่วยงานเข้ารับการคัดเลือกจำนวน 5 หน่วยงาน ได้แก่ สถาบันบำราศนราดูร สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง สำนักโรคติดต่อนำโดยแมลง สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6 จังหวัดชลบุรี และสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดสงขลา แต่ในปีงบประมาณ 2561 คณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ กรมการศาสนา ไม่มีการตัดสินและประกาศผลการคัดเลือกองค์กรคุณธรรม 

          - หน่วยงานที่ได้รับการเสนอเข้ารับการคัดเลือกเป็นองค์กรคุณธรรม ปี 2561

ปีงบประมาณ 2562

ความเป็นมา

          ที่ประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมคุณธรรมกระทรวงสาธารณสุข ตามแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2560 - 2564) ครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2562 ให้หน่วยงานระดับกรมในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขที่ส่งหลักฐานเข้ารับการคัดเลือกเป็นองค์กรคุณธรรม กระทรวงสาธารณสุข ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ดำเนินการทบทวนผลการประเมินตนเอง เพื่อให้คณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ พิจารณาคัดเลือกและประกาศยกย่องเป็นองค์กรคุณธรรม และกรมควบคุมโรค ได้จัดส่งแบบประเมินตนเองของหน่วยงาน จำนวน 5 หน่วยงาน ได้แก่ สถาบันบำราศนราดูร สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง สำนักโรคติดต่อนำโดยแมลง สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6 จังหวัดชลบุรี และสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดสงขลา และได้รับการประกาศยกย่องเป็นองค์กรคุณธรรม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

          - หน่วยงานที่ได้รับการยกย่องเป็นองค์กรคุณธรรม ปี 2562

ปีงบประมาณ 2563

ความเป็นมา

          ตามแผนยุทธศาสตร์การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และต่อต้านการทุจริต กรมควบคุมโรค (พ.ศ. 2560 - 2564) กำหนดตัวชี้วัด ระดับความสำเร็จในการขับเคลื่อนหน่วยงานในสังกัดกรมควบคุมโรคเป็นองค์กรคุณธรรม โดยมีผลสำเร็จในการดำเนินงานตัวชี้วัด ร้อยละ 92 และผลการประเมินหน่วยงานในสังกัดกรมควบคุมโรคเป็นองค์กรคุณธรรม จำนวน 28 หน่วยงาน จากทั้งหมด 40 หน่วยงาน

          - หน่วยงานที่ได้รับการยกย่องเป็นองค์กรคุณธรรม ปี 2563

ปีงบประมาณ 2564

ความเป็นมา

          ตามแผนยุทธศาสตร์การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และต่อต้านการทุจริต กรมควบคุมโรค (พ.ศ. 2560 - 2564) กำหนดตัวชี้วัด ระดับความสำเร็จในการขับเคลื่อนหน่วยงานในสังกัดกรมควบคุมโรคเป็นองค์กรคุณธรรม โดยมีผลสำเร็จในการดำเนินงานตัวชี้วัด ร้อยละ 100 และผลการประเมินหน่วยงานในสังกัดกรมควบคุมโรคเป็นองค์กรคุณธรรม จำนวน 41 หน่วยงาน จากทั้งหมด 41 หน่วยงาน

          - หน่วยงานที่ได้รับการยกย่องเป็นองค์กรคุณธรรม ปี 2564

ปีงบประมาณ 2565

ความเป็นมา

          ตามแผนยุทธศาสตร์การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และต่อต้านการทุจริต กรมควบคุมโรค ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2565 - 2570) กำหนดตัวชี้วัด ร้อยละความสำเร็จของหน่วยงานในสังกัดกรมควบคุมโรคเป็นองค์กรคุณธรรม โดยมีผลสำเร็จในการดำเนินงานตัวชี้วัด ร้อยละ ... และผลการประเมินหน่วยงานในสังกัดกรมควบคุมโรคเป็นองค์กรคุณธรรม จำนวน ... หน่วยงาน จากทั้งหมด 42 หน่วยงาน

          - หน่วยงานที่ได้รับยกย่องเป็นองค์กรคุณธรรม ปี 2565

ปีงบประมาณ 2566

        - หน่วยงานที่ได้รับยกย่องเป็นองค์กรคุณธรรม ปี 2566

        - ทำเนียบองค์กรคุณธรรม ปี 2566

ปีงบประมาณ 2567

        - หน่วยงานที่ได้รับยกย่องเป็นองค์กรคุณธรรม ปี 2567 (อยู่ระหว่างดำเนินการ)

2. บุคคลต้นแบบด้านคุณธรรม จริยธรรมฯ

ปีงบประมาณ 2560

          - ผู้เข้าร่วมการคัดเลือกเป็นบุคลากรดีเด่นด้านคุณธรรมฯ ปี 2560

ปีงบประมาณ 2561

          - ผู้เข้าร่วมการคัดเลือกเป็นบุคลากรดีเด่นด้านคุณธรรมฯ ปี 2561

          - ผู้ได้รับคัดเลือกเป็นบุคลากรดีเด่นด้านคุณธรรมฯ ปี 2561

ปีงบประมาณ 2562

          - ผู้เข้าร่วมการคัดเลือกเป็นบุคลากรดีเด่นด้านคุณธรรมฯ ปี 2562

          - ผู้ได้รับคัดเลือกเป็นบุคลากรดีเด่นด้านคุณธรรมฯ ปี 2562

ปีงบประมาณ 2563

          - ผู้เข้าร่วมการคัดเลือกเป็นบุคลากรดีเด่นด้านคุณธรรมฯ ปี 2563

          - ผู้ได้รับคัดเลือกเป็นบุคลากรดีเด่นด้านคุณธรรมฯ ปี 2563

ปีงบประมาณ 2564

          - ผู้เข้าร่วมการคัดเลือกเป็นบุคคลต้นแบบด้านคุณธรรมฯ ปี 2564

        - ผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นบุคคลต้นแบบด้านคุณธรรมฯ ปี 2564

ปีงบประมาณ 2565

        -  ผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นบุคคลต้นแบบด้านคุณธรรมฯ ปี 2565

ปีงบประมาณ 2566

        - ผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นบุคคลต้นเเบบด้านคุณธรรมฯ ปี 2566

ปีงบประมาณ 2567

        - ผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นบุคคลต้นเเบบด้านคุณธรรมฯ ปี 2567 (อยู่ระหว่างดำเนินการ)

3. คนดีศรีสาธารณสุข

          - ปี 2561

          - ปี 2562


ข่าวสารอื่นๆ