กลุ่มงานจริยธรรม
Responsive image
โครงสร้างองค์กร
หัวหน้ากลุ่ม
นายอภิชาต วชิรพันธ์

รองอธิบดีกรมควบคุมโรค

หัวหน้ากลุ่มงานจริยธรรม

รองหัวหน้ากลุ่ม
นายคาวุฒิ ฝาสันเทียะ

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ

รองหัวหน้ากลุ่มงานจริยธรรม

กลุ่มงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
นางสาวชไมกานต์ ดวงแก้ว

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

หัวหน้ากลุ่มงานฯ

นางสาววัชรากร มานะชนม์

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

กลุ่มงานส่งเสริมและคุ้มครองจริยธรรม
นางสาวสิริโสภาวรรณ รัตนสูรย์

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

หัวหน้ากลุ่มงานฯ

นางสาวภัทร์ชลิต จันทิมา

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และพัฒนาองค์กร
นางสาวชไมกานต์ ดวงแก้ว

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

หัวหน้ากลุ่มงานฯ

ตำแหน่งว่าง

ฝ่ายบริหารทั่วไป
นางสาวลดาวรรณ์ มหาโชติ

นักจัดการงานทั่วไป

หัวหน้ากลุ่มงานฯ

กลุ่มงานส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน
ตำแหน่งว่าง

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

นายคาวุฒิ ฝาสันเทียะ

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ

หัวหน้ากลุ่มงานฯ