กลุ่มงานจริยธรรม
Responsive image
โครงสร้างองค์กร
หัวหน้ากลุ่ม
นายสมเกียรติ ศิริรัตนพฤกษ์

นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ (ผู้ทรงคุณวุฒิด้านเวชกรรมป้องกัน)

หัวหน้ากลุ่มงานจริยธรรม

รองหัวหน้ากลุ่ม
นายคาวุฒิ ฝาสันเทียะ

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ

รองหัวหน้ากลุ่มงานจริยธรรม

กลุ่มงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
นางสาวชไมกานต์ ดวงแก้ว

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

หัวหน้ากลุ่มงานฯ

นายฤทธิชัย ดีนาน

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

กลุ่มงานส่งเสริมและคุ้มครองจริยธรรม
นางสาวสิริโสภาวรรณ รัตนสูรย์

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

หัวหน้ากลุ่มงานฯ

นางสาวภัทร์ชลิต จันทิมา

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และพัฒนาองค์กร
นางสาวชไมกานต์ ดวงแก้ว

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

หัวหน้ากลุ่มงานฯ

นางสาวอรพรรณ ไทยขำ

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

ฝ่ายบริหารทั่วไป
นางสาวลดาวรรณ์ มหาโชติ

นักจัดการงานทั่วไป

หัวหน้ากลุ่มงานฯ

กลุ่มงานส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน
นายคาวุฒิ ฝาสันเทียะ

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ

หัวหน้ากลุ่มงานฯ

ตำแหน่งว่าง

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน