กลุ่มคุ้มครองจริยธรรม
Responsive image
โครงสร้างองค์กร
หัวหน้ากลุ่ม
นายขจรศักดิ์ แก้วจรัส

รองอธิบดีกรมควบคุมโรค

หัวหน้ากลุ่มคุ้มครองจริยธรรม

รองหัวหน้ากลุ่ม
นายคาวุฒิ ฝาสันเทียะ

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ

รองหัวหน้ากลุ่มคุ้มครองจริยธรรม

กลุ่มงานป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
นางสาวชไมกานต์ ดวงแก้ว

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

หัวหน้ากลุ่มงานฯ

-ตำแหน่งว่าง-

นิติกร

กลุ่มงานส่งเสริมและคุ้มครองจริยธรรม
นางสาวปิยะนุช ถันพลกรัง

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

หัวหน้ากลุ่มงานฯ

นางสาวสิริโสภาวรรณ รัตนสูรย์

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

-

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และพัฒนาองค์กร
นางสาวชไมกานต์ ดวงแก้ว

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

หัวหน้ากลุ่มงานฯ

นางสาวกุลจิรา ชวาลทรัพย์

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

-

ฝ่ายบริหารทั่วไป
นางสาวปิยะนุช ถันพลกรัง

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

หัวหน้าฝ่ายฯ

นางสาวลดาวรรณ์ มหาโชติ

นักจัดการงานทั่วไป

-

กลุ่มงานส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน
นายคาวุฒิ ฝาสันเทียะ

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ

หัวหน้ากลุ่มงานฯ

-ตำแหน่งว่าง -

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน