กลุ่มคุ้มครองจริยธรรม
Responsive image
พันธกิจ

ส่งเสริม สนับสนุน ประสาน เร่งรัด กำกับ ติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานการพัฒนางานด้านคุณธรรม จริยธรรม และการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบของกรมควบคุมโรค