กลุ่มงานจริยธรรม
Responsive image
พันธกิจ

กลุ่มงานจริยธรรม เป็นองค์กรชั้นนำที่ทำหน้าที่รับผิดชอบด้านการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และต่อต้านการทุจริตของกรมควบคุมโรค โดยปฏิบัติภารกิจตามคำสั่งกรมควบคุมโรคที่ 1/2565 เรื่อง จัดตั้งกลุ่มงานจริยธรรม ดังนี้

1) พัฒนาระบบ เครื่องมือและกลไกที่จะสนับสนุนการส่งเสริมจริยธรรมในส่วนราชการ

2) ส่งเสริม สนับสนุน ให้ความรู้ ฝึกอบรม และพัฒนาข้าราชการในส่วนราชการ ให้มีความรู้ ความเข้าใจ และมีความตระหนักในเรื่องคุณธรรม จริยธรรม

3) ให้คําปรึกษาแนะนํา เสนอแนะนโยบายและมาตรการด้านการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และการยกระดับธรรมาภิบาล การป้องกันและปราบปรามการทุจริตของส่วนราชการรวมถึงแนว ทางการนําพฤติกรรมทางจริยธรรมไปใช้ในกระบวนการบริหารงานบุคคลของส่วนราชการ

4) วิเคราะห์ข้อมูลด้านจริยธรรมเพื่อจัดการความเสี่ยงในเรื่องจริยธรรม การทุจริตและประพฤติมิชอบ

5) จัดทำข้อกําหนดจริยธรรม หรือพฤติกรรมที่ควรกระทำและไม่ควรกระทำ ของข้าราชการในส่วนราชการที่สอดคล้องกับบทบาทภารกิจของส่วนราชการ เพื่อนําไปใช้ในกระบวนการ บริหารงานบุคคล

6) ดำเนินการตามมาตรการหรือแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และต่อต้านการทุจริต เช่น การพัฒนาองค์กรคุณธรรม การส่งเสริมจริยธรรมและการเสริมสร้างวินัยการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

7) รณรงค์ ส่งเสริม ประชาสัมพันธ์ ตลอดจนสร้างเครือข่ายและประสานความร่วมมือ ระหว่างส่วนราชการ ภาคเอกชน และประชาชน

8) รับและดำเนินการเกี่ยวกับข้อร้องเรียนกรณีมีการฝ่าฝืนจริยธรรม การปฏิบัติ หรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบของเจ้าหน้าที่ และกำหนดกลไกในการส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วม ในการตรวจสอบพฤติกรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐในหน่วยงาน

9) ติดตาม ประเมินผล และจัดทำรายงานการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม ข้าราชการพลเรือนและข้อกําหนดจริยธรรมเสนอต่อคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน

10) เป็นฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการจริยธรรมประจำกรมควบคุมโรค และคณะกรรมการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

11) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่คณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) หรือคณะกรรมการ มาตรฐานทางจริยธรรม (ก.ม.จ.) มอบหมาย