กลุ่มคุ้มครองจริยธรรม
Responsive image
วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรหลักในการส่งเสริมการดำเนินงาน ด้านคุณธรรม จริยธรรมและการป้องกันการทุจริต และประพฤติมิชอบของกรมควบคุมโรค