กลุ่มตรวจสอบภายใน
Responsive image

ทำเนียบองค์กรคุณธรรม และบุคลากรต้นแบบด้านคุณธรรม จริยธรรม ของกลุ่มตรวจสอบภายใน

องค์กรคุณธรรม

  • ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

         - กลุ่มตรวจสอบภายใน ได้รับรางวัลองค์กรคุณธรรมต้นแบบ

  • ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

         - กลุ่มตรวจสอบภายใน ได้รับรางวัลองค์กรคุณธรรมต้นแบบ

  • ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

         - อยู่ระหว่างการดำเนินการ

บุคลากรต้นแบบด้านคุณธรรม จริยธรรม

  • ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

           ----

  • ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

          - ผลการคัดเลือกบุคลากรต้นแบบด้านคุณธรรม จริยธรรม และต่อต้านการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

  • ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

          - ผลการคัดเลือกบุคลากรต้นแบบด้านคุณธรรม จริยธรรม และต่อต้านการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

เอกสารที่เกี่ยวข้อง