Responsive image

ประกาศการจัดซื้อ-จัดจ้าง

E-bidding
สธ 0429.10.4/913
14 พฤศจิกายน 2562
21 พฤศจิกายน 2562
2563
14 พฤศจิกายน 2562
21 พฤศจิกายน 2562
3
-
19
2562
168 หมู่ 4 ถนนสงขลา-นาทวี ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000
เงินงบประมาณ
ซื้อ
-
-

ประกวดราคาซื้อสารเคมีเพื่อสนับสนุนการป้องกันควบคุมโรคไข้มาลาเรียในพื้นที่เสี่ยง ๗ จังหวัดภาคใต้ตอนล่าง ปี ๒๕๖๓ จำนวน ๒ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

-