สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 สงขลา
Responsive image
วิสัยทัศน์

วิสัยทัศน์และค่านิยม

สคร. 12 สงขลา ได้ทบทวนวิสัยทัศน์และพันธกิจขององค์กร วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564 แผนปฏิบัติการ สคร.12 สงขลา (พ.ศ. 2564-2568) ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2564 โดยปรับวิสัยทัศน์ของหน่วยงานใหม่เพื่อให้สอดคล้องกับกรมควบคุมโรค วิสัยทัศน์ คือ “ประชาชนในพื้นที่เขต 12 ได้รับการป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพระดับมาตรฐานสากล ภายในปี 2580” โดยยึดหลัก ดังนี้
 
คำนิยาม
  1. ประชาชนในพื้นที่เขต 12 (จังหวัดตรัง พัทลุง สตูล สงขลา ปัตตานี ยะลา นราธิวาส) ได้รับการป้องกันควบคุมโรค และภัยสุขภาพ หมายถึง ประชาชนมีสุขภาพดี โดยมีความเสี่ยงต่อโรคและภัยสุขภาพลดลง ลดการป่วย ลดความพิการ ลดการตายจากโรคและภัยที่ป้องกันได้ และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ประชาชนมีความรอบรู้ทางสุขภาพ (Health Literacy) สามารถจัดการตนเอง ครอบครัว และชุมชนได้
  2. การป้องกันควบคุมโรค และภัยสุขภาพระดับมาตรฐานสากล หมายถึง ระบบการป้องกันควบคุมโรคที่มีสมรรถนะได้ตามตัวชี้วัดมาตรฐานสากลที่องค์กรระดับนานาชาติเป็นผู้กำหนด หรือสามารถปฏิบัติงานตามเป้าหมายที่องค์กรระดับนานาชาติกำหนด เช่น กฎอนามัยระหว่างประเทศ (IHR/JEE 2005) มาตรฐาน ISO การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) หลักเกณฑ์คุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) เป็นต้น
 
เป้าประสงค์หลักเพื่อ
  1. องค์ความรู้ รูปแบบ และบริการด้านการเฝ้าระวัง ป้องกันควบคุมโรค และภัยสุขภาพที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน และเหมาะสมบริบทพื้นที่
  2. สคร.12 สงขลา และเครือข่ายมีระบบจัดการภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุขได้ตามมาตรฐานสากล และสามารถตอบโต้ภาวะฉุกเฉินได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  3. เครือข่าย และประชาชนสามารถนำองค์ความรู้ด้านการเฝ้าระวัง ป้องกันควบคุมโรค และภัยสุขภาพไปใช้ในการดำเนินงานในพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  4. เครือข่ายมีศักยภาพและระบบกลไกที่เป็นมาตรฐานในการดำเนินงานเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ
  5. สคร.12 สงขลา สามารถเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพระหว่างประเทศ
 
ค่านิยม ของสคร. 12 สงขลา คือ “M O P H” ซึ่งยึดตามแนวทางของกรมควบคุมโรค ประกอบด้วย
M (Mastery) เป็นนายตนเอง หมั่นฝึกฝนตนเองให้มีศักยภาพ
O (Originality) เร่งสร้างสิ่งใหม่ สร้างสรรค์นวัตกรรม/สิ่งใหม่
P (People centered) ใส่ใจประชาชน ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง
H (Humility) ถ่อมตนอ่อนน้อม มีสัมมาคารวะมีน้ำใจ ให้อภัย