สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 สงขลา
Responsive image
วิสัยทัศน์

วิสัยทัศน์และค่านิยม

สคร. 12 จ.สงขลา ได้ทบทวนวิสัยทัศน์และพันธกิจขององค์กรเมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2562 โดยปรับวิสัยทัศน์ของหน่วยงานใหม่เพื่อให้สอดคล้องกับกรมควบคุมโรค วิสัยทัศน์ คือ “ประชาชนในพื้นที่เขต 12 ได้รับการป้องกันควบคุมโรค และภัยสุขภาพระดับมาตรฐานสากล ภายในปี 2580” โดยยึดเป้าประสงค์ หลัก ดังนี้
  1. รูปแบบการเฝ้าระวังป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ จากการศึกษา วิเคราะห์ วิจัยและพัฒนารูปแบบเทคโนโลยีร่วมกับเครือข่ายทั้งในและต่างประเทศมีคุณภาพและได้มาตรฐานสากล
  2. สคร. 12 สามารถตอบโต้ภาวะฉุกเฉินทางด้านสาธารณสุขและภัยสุขภาพร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้อย่าง     มีประสิทธิภาพและทันการณ์
  3. เครือข่ายสามารถนำองค์ความรู้ นวัตกรรม มาตรฐานเทคโนโลยีเฝ้าระวังป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพไปปรับใช้ในการดำเนินงานในพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และประชาชนได้รับบริการเฉพาะด้านอย่างมีคุณภาพ
  4. เครือข่ายให้ความร่วมมือในการดำเนินงานได้ตามมาตรฐานสากล
  5. เครือข่ายมีศักยภาพและระบบกลไกที่เป็นมาตรฐานในการดำเนินงานเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ
  6. สคร.12 สามารถเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพระหว่างประเทศอย่างมีประสิทธิภาพ
ค่านิยม ของสคร. 12 จ.สงขลา คือ “M O P H” ซึ่งยึดตามแนวทางของกรมควบคุมโรค ประกอบด้วย
M (Mastery) เป็นนายตนเอง หมั่นฝึกฝนตนเองให้มีศักยภาพ
O (Originality) เร่งสร้างสิ่งใหม่ สร้างสรรค์นวัตกรรม/สิ่งใหม่
P (People centered) ใส่ใจประชาชน ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง
H (Humility) ถ่อมตนอ่อนน้อม มีสัมมาคารวะมีน้ำใจ ให้อภัย